The Battle of Cajamarka, capturing the Inca King Atahulpa by Pizzaro, 15 November 1532

HOW THE ENCOUNTER WITH ALIENS WILL BE?

Most of us wonder if there is life out of our own World. We haven’t got any evidence of life there yet. We as humans, being intelligent and curious, would like to find life beyond our world and wouldn’t like to be isolated and alone in the universe.

However, beyond the curiosity, we do not think about the outcomes of this wonder. Would it be good for us to encounter the aliens from an outside world? What we expect? What will happen then? Would we exchange hellos, and welcomes and cooperate? Or will…


Şirket ve Güven Ortamı (Enterprise and Trust)

Dünyada kaynakları paylaşmak için insanlar arasında kıyasıya bir mücadele devam etmektedir.

Kaynakların geliştirilmesi ve paylaşımı ise temelde şirketler vasıtası ile yapılmaktadır.

Şirketlerin en önemli bileşeni şirket çalışanları, yani insanlardır.

Belirli bir alanda faaliyet yaparak kar elde etme hedefi ile bir araya gelen insanlar, organize yapı içinde örgütlenerek bu hedefe en etkin ve verimli olarak, en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Ana hedefi kar etmek olan böyle bir yapıya da şirket diyoruz.

Her şirket bir kaynak yaratmak için çalışır. Şirketin başarılı olması halinde elde ettiği kaynak genellikle mevcut olan pastadan başka bir şirketin alacağı paydır…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store